Juridisk information

Rådgivning fondplaceringarJuridisk information om värdepapper bolag

Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden möjliggör för värdepappersbolag att utse anknutna ombud. Anknutna ombud är att anse som en del av bolagets egen verksamhet där bolaget är fullt ansvarigt för att de anknutna ombuden följer reglerna om investerarskydd när de agerar på uppdrag av bolaget.

Det anknutna ombudet får endast vara anknutet till ett värdepappersbolag och får för detta bolags räkning bedriva viss tillståndspliktig verksamhet såsom vidarebefordran av order, placering av finansiella instrument och tillhandahållande av rådgivning avseende finansiella instrument och tjänster. Ombudet är skyldigt att informera kunder samt blivande kunder om vilket värdepappersbolag de agerar för där bolaget är ansvarigt för eventuell skada som ombudet förorsakar kund.

Allmän information om ISK

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av ledamöter. Styrelsens ordförande, leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

Bolagets verkställande direktör sköter den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas.

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner nämligen en funktion för riskhantering, en funktion för regelefterlevnad samt intern- och externrevision. Dessa funktioner rapporterar direkt till styrelsen.

Vår ambition

ISK har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av våra produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Vi har särskilda riktlinjer som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt samt sakligt utreda vad som hänt.